"මාරම්බරී 100" ශත සංවත්සර අභිෂේක මංගල්‍යය

Category
Events
Date
2018-01-28 18:30

"මාරම්බරී 100" ශත සංවත්සර අභිෂේක මංගල්‍යය

ජනවාරි 28 වැනි ඉරු දින පස්වරු 6.30 ට නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්‍ෂ රඟහලේදී.

Social Media sinhala

 
 

All Dates

  • 2018-01-28 18:30
 

Powered by iCagenda

Related Links

       aappac Logo     CAEGlogo en

About Us

The Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre,Colombo 7 (Lotus Pond) – Largest performing Art Theatre in Sri Lanka

Stay Connected on:

fb logo  twitter

Contacts

For general information about the event/expo/conference, including registration, please contact us at:
 info@ lotuspond.lk   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+94 11 2 669 019, +94 11 2 669 021, +94 11 2 669 023, +94 11 2 669 024, +94 11 2 669 433,
Booking Hot line - +94112690932
Booking Officer   - +94773571921
 110,Ananda Coomaraswamy Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka.