"නෙතු දැහැන්" එඩ්වඩ් චරිතා චන්දීප අදර ගී දැහැන...

Category
Events
Date
2019-04-06 19:00 - 23:00
 
 

All Dates

  • 2019-04-06 19:00 - 23:00
 

Powered by iCagenda

Related Links

       aappac Logo     CAEGlogo en

About Us

The Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre,Colombo 7 (Lotus Pond) – Largest performing Art Theatre in Sri Lanka

Stay Connected on:

fb logo  twitter

Contacts

For general information about the event/expo/conference, including registration, please contact us at:
 info@ lotuspond.lk 
+94 11 2 669 019, +94 11 2 669 021, +94 11 2 669 023, +94 11 2 669 024, +94 11 2 669 433,
Booking Hot line - +94112690932
Booking Officer   - +94773571921
 110,Ananda Coomaraswamy Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka.